acid-proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-proof.

Từ điển Anh Việt

 • acid-proof

  /'æsid'pru:f/ (acid-resisting) /'æsidri'zistiɳ/

  resisting)

  /'æsidri'zistiɳ/

  * tính từ

  chịu axit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acid-proof

  * kinh tế

  chịu axit

  * kỹ thuật

  chịu được axit

  kháng axit