acid-proof varnish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-proof varnish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-proof varnish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-proof varnish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acid-proof varnish

  * kỹ thuật

  chịu axit

  xây dựng:

  sơn bóng chịu được axit

  vécni chịu axit

  vécni chịu được axit