acid-proof protective gloves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-proof protective gloves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-proof protective gloves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-proof protective gloves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-proof protective gloves

    * kỹ thuật

    găng tay bảo vệ chịu axit