acid-proof brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-proof brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-proof brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-proof brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-proof brick

    * kỹ thuật

    gạch chịu axit

    xây dựng:

    gạch chịu được axit