acid-proof concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-proof concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-proof concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-proof concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-proof concrete

    * kỹ thuật

    bê tông chịu axit