acid-proof tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-proof tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-proof tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-proof tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-proof tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch chịu axit