acid-proof paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-proof paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-proof paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-proof paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-proof paper

    * kỹ thuật

    giấy chịu axit