acid-proof steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-proof steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-proof steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-proof steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-proof steel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thép chịu axit