acid-proof paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-proof paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-proof paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-proof paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acid-proof paint

  * kỹ thuật

  sơn chịu axit

  xây dựng:

  sơn bền axit

  sơn chịu được axit