above nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

above nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm above giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của above.

Từ điển Anh Việt

 • above

  /ə'bʌv/

  * phó từ

  trên đầu, trên đỉnh đầu

  clouds are drifting above: mây đang bay trên đỉnh đầu

  ở trên

  as was started above: như đã nói rõ ở trên

  as was remarked above: như đã nhận xét ở trên

  trên thiên đường

  lên trên; ngược dòng (sông); lên gác

  a staircase leading above: cầu thang lên gác

  you will find a bridge above: đi ngược dòng sông anh sẽ thấy một cái cầu

  trên, hơn

  they were all men of fifty and above: họ tất cả đều năm mươi và trên năm mươi tuổi

  over and above: hơn nữa, vả lại, ngoài ra

  * giới từ

  ở trên

  the plane was above the clouds: máy bay ở trên mây

  quá, vượt, cao hơn

  this work is above my capacity: công việc này quá khả năng tôi

  he is above all the other boys in his class: nó vượt tất cả những đứa trẻ khác trong lớp

  trên, hơn

  to value independence and freedom above all: quý độc lập và tự do hơn tất cả

  above all: trước hết là, trước nhất là, trước tiên là

  above oneself

  lên mặt

  phởn, bốc

  to keep one's head above water: giữ cho mình được an toàn; giữ khỏi mang công mắc nợ

  * tính từ

  ở trên, kể trên, nói trên

  the above facts: những sự việc kể trên

  the above statements: những lời phát biểu ở trên

  * danh từ

  the above cái ở trên; điều kể trên; điều nói trên

 • above

  ở trên, cao hơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • above

  an earlier section of a written text

  for instructions refer to the above

  appearing earlier in the same text

  flaws in the above interpretation

  at an earlier place

  see above

  Synonyms: supra

  Antonyms: below

  in or to a place that is higher

  Synonyms: higher up, in a higher place, to a higher place

  Antonyms: below