above or equal (ae) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

above or equal (ae) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm above or equal (ae) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của above or equal (ae).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • above or equal (ae)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trên hoặc bằng