below nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

below nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm below giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của below.

Từ điển Anh Việt

 • below

  /bi'lou/

  * phó từ

  ở dưới, ở bên dưới, ở dưới thấp, ở phía dưới

  as it will be said below: như sẽ nói ở dưới đây

  the court below: toà án dưới

  * giới từ

  dưới, ở dưới, thấp hơn

  ten degrees below 0: mười độ dưới 0

  the average: dưới trung bình

  the horizon: dưới chân trời

  không xứng đáng; không đáng phải quan tâm

  to be below someone's hope: không xứng đáng với sự mong đợi của ai

  below the mark

  (xem) mark

  belong par

  (xem) par

 • below

  dưới

Từ điển Anh Anh - Wordnet