abac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abac.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abac

    * kỹ thuật

    toán đồ