abacist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abacist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abacist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abacist.

Từ điển Anh Việt

  • abacist

    * danh từ

    người gãy bàn phím

    người kế toán