abacus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abacus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abacus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abacus.

Từ điển Anh Việt

 • abacus

  /'æbəkəs/

  * danh từ, số nhiều abaci, abacuses

  bàn tính

  to move counters of an abacus; to work an abacus: tính bằng bàn tính, gảy bàn tính

  (kiến trúc)

  đầu cột, đỉnh cột

 • abacus

  (Tech) bàn toán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abacus

  * kinh tế

  bàn tính

  * kỹ thuật

  bản đồ tính

  bàn tính

  bảng tính

  đầu cọc

  đầu cột

  đỉnh cột

  mũ cột

  tấm đỉnh

  xây dựng:

  bài toán

  đệm đầu cột

  mũ đệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abacus

  a tablet placed horizontally on top of the capital of a column as an aid in supporting the architrave

  a calculator that performs arithmetic functions by manually sliding counters on rods or in grooves