tre vầu trong Tiếng Anh là gì?

tre vầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tre vầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tre vầu

    a large bamboo