tre tầm vong trong Tiếng Anh là gì?

tre tầm vong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tre tầm vong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tre tầm vong

    solid cored bamboo