tre đằng ngà trong Tiếng Anh là gì?

tre đằng ngà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tre đằng ngà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tre đằng ngà

    thorny bamboo

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tre đằng ngà

    thorny bamboo