tre đực trong Tiếng Anh là gì?

tre đực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tre đực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tre đực

    male bamboo