tre lộc ngộc trong Tiếng Anh là gì?

tre lộc ngộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tre lộc ngộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tre lộc ngộc

    bamboo arundinacea retz