tre gai trong Tiếng Anh là gì?

tre gai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tre gai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tre gai

    species of thorny bamboo

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tre gai

    species of thorny bamboo