tre nứa trong Tiếng Anh là gì?

tre nứa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tre nứa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tre nứa

    bamboo (in general)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tre nứa

    bamboo (in general)