tre già khó uốn trong Tiếng Anh là gì?

tre già khó uốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tre già khó uốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tre già khó uốn

    * tục ngữ

    you cannot teach an old dog new tricks