tre non trong Tiếng Anh là gì?

tre non trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tre non sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tre non

    young bamboo