tre mò o trong Tiếng Anh là gì?

tre mò o trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tre mò o sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tre mò o

    như tre lồ ồ