trở về liền trong Tiếng Anh là gì?

trở về liền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trở về liền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trở về liền

    to come right back, come back right away