trở lại với trong Tiếng Anh là gì?

trở lại với trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trở lại với sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trở lại với

    returning to (what one was talking about)