nha oa âm trong Tiếng Anh là gì?

nha oa âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nha oa âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nha oa âm

    alveolar