nha dịch trong Tiếng Anh là gì?

nha dịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nha dịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nha dịch

    (cũ) yamen's attendant

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nha dịch

    (cũ) Yamen's attendant