nha biện lý trong Tiếng Anh là gì?

nha biện lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nha biện lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nha biện lý

    public prosecutor