nha bào trong Tiếng Anh là gì?

nha bào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nha bào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nha bào

    * dtừ

    odontoblast