nha chiến tranh tâm lý trong Tiếng Anh là gì?

nha chiến tranh tâm lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nha chiến tranh tâm lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nha chiến tranh tâm lý

    psychological warfare department