nha khoa trong Tiếng Anh là gì?

nha khoa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nha khoa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nha khoa

  dentistry; odontology

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nha khoa

  * noun

  dentistry

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nha khoa

  dentistry