nhận vào trước trong Tiếng Anh là gì?

nhận vào trước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhận vào trước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhận vào trước

    * dtừ

    pre-admission