nhận định trong Tiếng Anh là gì?

nhận định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhận định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhận định

  to judge; to consider

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhận định

  * verb

  to judge

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhận định

  observation, comment; to judge, evaluate, (make a) comment