nhận thanh toán trong Tiếng Anh là gì?

nhận thanh toán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhận thanh toán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhận thanh toán

    * dtừ

    acceptance; * đtừ accept