nhận thức trước trong Tiếng Anh là gì?

nhận thức trước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhận thức trước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhận thức trước

    * dtừ

    preconception

    * ngđtừ

    preconceive