nhận thức luận trong Tiếng Anh là gì?

nhận thức luận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhận thức luận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhận thức luận

  gnoseologỵ; certify

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhận thức luận

  Gnoseologỵ nhận thực

  Certify

  Nhận thực ai là người của cơ quan: To certify that someone is a member of one's office staff

  Nhận thực chữ ký: To certify a signature