nắm quyền bính trong Tiếng Anh là gì?

nắm quyền bính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nắm quyền bính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nắm quyền bính

    to seize power