núm xoay trong Tiếng Anh là gì?

núm xoay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núm xoay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núm xoay

    * dtừ

    knurl