núm vung trong Tiếng Anh là gì?

núm vung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núm vung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núm vung

    cover of a pot