núm đồng tiền trong Tiếng Anh là gì?

núm đồng tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núm đồng tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núm đồng tiền

    dimple