núm bật đèn trong Tiếng Anh là gì?

núm bật đèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núm bật đèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núm bật đèn

    lamp switch button