nêu ra những nét chính trong Tiếng Anh là gì?

nêu ra những nét chính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nêu ra những nét chính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nêu ra những nét chính

    * ngđtừ

    skeletonise