nêu bật trong Tiếng Anh là gì?

nêu bật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nêu bật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nêu bật

    to highlight

    nêu bật những thành tựu khoa học lớn nhất thế kỷ to highlight the greatest scientific achievements of the century

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nêu bật

    to highlight