nêu giá trong Tiếng Anh là gì?

nêu giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nêu giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nêu giá

    * dtừ

    bulge