mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên trong Tiếng Anh là gì?

mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

    * tục ngữ

    man proposes, god disposes