mưu hại trong Tiếng Anh là gì?

mưu hại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mưu hại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mưu hại

    attempt, design, attempt to harm, damage

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • mưu hại

    Attempt, design, attempt to harm

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • mưu hại

    attempt (to harm), loss