liệu trong Tiếng Anh là gì?

liệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liệu

  * đtừ

  to manage; to calculate

  liệu cách để sống to manage to live

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liệu

  * verb

  to manage; to calculate

  liệu cách để sống: to manage to live

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liệu

  (1) (rhetorical question maker); (2) to think about, reflect, foresee; (3) material, ingredient; (4) to manage