liệu coi trong Tiếng Anh là gì?

liệu coi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệu coi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệu coi

    look and see; try